חברות פירות וירקות אסיונה מילאנו

ASCIONE srl srlהפצתתוצרתחקלאית

עלמבחרהתוצרתשלנונמניםמוצר
יםבלבדייםשרקמעטיםמכיריםאותם; מוצריםבעלימאפייניםייחודיים, שאנומזמיניםאתכםלטעוםמהם.

מקרבםנזכיראתהשוםהוורודמלוטרקשבצרפת,
אתעגבניותקאמונה, אתתפוזיהוואניל, אתעגבניותהתמר, אתעגבניותהשרי, את "זקןהנזיר" הדומהלעיריתמאמיליה,
ועודכהנהוכהנהמוצרייםמיוחדים.

התוצרתשלנומוגנתושומרתעלאיכותההגבוהה, הודותלמחסניםהמקוריםשלנו,
המצוידיםבמערכותקירורמודרניות.

חדריקירורנפרדים, נשלטיםעלידימערכתממוחשבת, השומרתעלטמפרטורהוש
יעורלחותאידיאלילכלקטגוריהמקרבהמוצרים, מאפשריםלנולהיענותלהזמנות, כשמצבהתוצרתמושלם.